DepositobeschermingIn de kijker:KBI INSTITUTIONAL WATER FUND

Morningstar bekroonde dit fonds met DRIE sterren !!!!

Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België

 

 

Conform art. 110 e.v. van de Wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en art. 112 e.v. van de Wet van 6 april 1995 betreffende het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, neemt elke Belgische kredietinstelling – en dus ook Centea NV – deel aan de Belgische beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten.

De beschermingsregeling bestaat uit twee grote delen:

                        • een deel depositobescherming;

                        • een deel beleggersbescherming.

 

De belangrijkste voorwaarden en grenzen van de beschermingsregeling worden hieronder uiteengezet.

 

I. DEPOSITOBESCHERMING

 

In het kader van de depositobeschermingsregeling hebben cliënten die bij Centea NV gelden hebben gedeponeerd, recht op een terugbetaling van maximaal 100 000 euro ingeval Centea NV failliet wordt verklaard, een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend of daartoe is gedagvaard, of ingeval de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort: ‘CBFA’) heeft vastgesteld dat de bank gezien haar financiële positie de terugbetaling van een opeisbaar tegoed heeft moeten weigeren.

 

I.1 WAT is beschermd?

De depositobescherming geldt voor alle tegoeden op een zicht-, spaar- of niet-achtergestelde termijnrekening, uitgedrukt in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Tegoeden die zijn uitgedrukt in een andere munt komen slechts in aanmerking voor zover ze rechtstreeks verband houden met de aankoop of verkoop van financiële instrumenten (aandelen, obligaties, deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aandelen van beveks e.d.m.).

De dekking geldt ook voor kasbons, obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen, uitgedrukt in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, voor zover die (1) niet-achtergesteld zijn, (2) uitgegeven zijn door Centea NV en (3) op naam zijn gesteld, gedematerialiseerd zijn of in open bewaring worden gehouden bij een financiële instelling sinds ten minste een maand vóór de deficiëntie van de bank. Ingeval de houder deze effecten in de loop van de maand voorafgaand aan de deficiëntie op naam heeft gesteld, gedematerialiseerd heeft of in open bewaring heeft gegeven, moet hij bewijzen dat hij te goeder trouw heeft gehandeld.

 

I.2 WIE is beschermd?

Iedere particulier, vereniging, vzw of kleine en middelgrote onderneming komt in aanmerking voor de waarborg, ongeacht nationaliteit of woon- of vestigingsplaats.

Een onderneming valt dus alleen onder de bescherming wanneer ze gerechtigd is een verkorte balans neer te leggen. Concreet gaat het om ondernemingen die een personeelsbestand hebben van maximaal 100 personen op jaarbasis EN die maximaal één van de volgende drempels overschrijden:

                        (i) een balanstotaal van maximaal 3 650 000 euro;

                        (ii) een jaaromzet (exclusief btw) van maximaal 7 300 000 euro;

                        (iii) een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 personen.

 

Een gemeenschappelijke rekening op naam van beide echtgenoten is dubbel beschermd. Het tegoed op een dergelijke rekening wordt in principe geacht in gelijke delen aan de echtgenoten toe te behoren. Elk van hen geniet dan ook de bescherming tot het maximumbedrag van 100 000 euro.

Voorbeeld

Peter en Ann hebben samen een gemeenschappelijke Centea-Spaarrekening: 140 000 euro. Daarnaast heeft Peter nog een eigen Centea-Zichtrekening: 50 000 euro.

                        • Peter bezit in totaal 120 000 euro (de helft van de gemeenschappelijke rekening = 70 000 + 50 000) waarvan 100 000 euro beschermd is onder de depositobeschermingsregeling.

                        • Ann bezit 70 000 euro (= andere helft van de gemeenschappelijke rekening), die volledig beschermd is onder de depositobeschermingsregeling.

 

Het recht op terugbetaling geldt niet voor tegoeden van de overheid en van openbare instellingen, noch voor tegoeden van financiële instellingen en grote ondernemingen (die geen verkorte balans mogen opstellen), noch voor deposito's waarvoor, vergeleken met de gangbare praktijken bij de bank, abnormaal hoge rentevoeten en uitzonderlijke voorwaarden worden geboden. De beschermingsregeling geldt evenmin voor achtergestelde kasbons, obligaties en andere achtergestelde bancaire schuldbewijzen.

 

I.3 WELK BEDRAG is beschermd?

De depositobeschermingsregeling biedt een waarborg voor de onder punt I.1 beschermde tegoeden, en dat tot een maximum van 100 000 euro per deposant per bank. Om het bedrag van de terugbetaling te berekenen, worden alle tegoeden op naam van de deposant bij dezelfde bank opgeteld. Uiteraard kan de terugbetaling nooit hoger zijn dan het totaalbedrag dat op de rekening(en) staat.

Voorbeeld

Bart heeft de volgende rekeningen:

                        • een Centea-Zichtrekening: 40 000 euro;

                        • een Centea-Termijnrekening: 50 000 euro;

                        • een Centea-Effectenrekening met daarop een Centea-Kasbon ter waarde van 60 000 euro.

 

Alle tegoeden samen bedragen 150 000 euro. Daarvan is 100 000 euro beschermd onder de depositobeschermingsregeling.

 

II. BESCHERMING FINANCIËLE INSTRUMENTEN

 

Naast de depositobeschermingsregeling bestaat er eveneens een beleggersbeschermingsregeling. Dat tweede type van bescherming is van toepassing op financiële instrumenten die de cliënt bij Centea NV in bewaring heeft gegeven.

De cliënt blijft steeds de rechtmatige eigenaar van de financiële instrumenten die hij in bewaring geeft bij de bank, wat wil zeggen dat de cliënt steeds over het recht beschikt om zijn effecten terug te vorderen van de bank. Bij faillissement van de bank kunnen die effecten dus niet in de failliete boedel van de bank vallen. Het risico dat er, na teruggave van alle beschikbare financiële instrumenten, nog een vordering vanwege een effectenhouder zou openstaan ten aanzien van de failliete bank, is dus veel kleiner dan wat voor de deposito’s het geval is. De teruggave aan de cliënt van de financiële instrumenten die hij in bewaring gaf, zal gebeuren door overdracht op een effectenrekening bij een andere instelling. Wanneer de bank failliet wordt verklaard, een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend of daartoe is gedagvaard, of wanneer de CBFA heeft vastgesteld dat de bank gezien haar financiële positie de terugbetaling van een opeisbaar tegoed heeft moeten weigeren, dan bestaat de kans dat de bank niet in staat is die overdracht te realiseren. Alleen in dat geval kan de cliënt voor het eventuele verlies een beroep doen op de beleggersbeschermingsregeling. De beschermingsregeling biedt dus geen dekking tegen een eventueel waardeverlies van de financiële instrumenten.

 

II.1 WAT is beschermd?

De beleggersbescherming geldt voor financiële instrumenten (aandelen, obligaties, deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aandelen van beveks e.d.m.) die Centea NV bewaart voor rekening van cliënten en die ze niet zou kunnen teruggeven in geval van deficiëntie van de bank. Die dekking geldt ook voor kasbons, obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen die door een andere kredietinstelling zijn uitgegeven, maar die bij Centea NV in bewaring worden gehouden op een effectenrekening.

Beleggingsvennootschappen (beveks) of beleggingsfondsen zijn juridisch afzonderlijke instellingen. Ook aandelen of deelbewijzen van dergelijke instellingen vallen onder de beleggersbeschermingsregeling.

 

II.2 WIE is beschermd?

De regels die bepalen wie al dan niet beschermd is onder de beleggersbeschermingsregeling, zijn identiek aan die van de depositobeschermingsregeling (zie punt I.2). Dezelfde principes zijn van toepassing.

 

II.3 WELK BEDRAG is beschermd?

De beleggersbeschermingsregeling biedt een waarborg van maximaal 20 000 euro per belegger. Wanneer de belegger eveneens deposito’s aanhoudt die in aanmerking komen voor terugbetaling in het kader van de depositobeschermingsregeling, dan heeft de cliënt recht op bescherming tot maximaal 100 000 euro voor wat zijn deposito’s betreft en maximaal 20 000 euro voor wat zijn effecten betreft.

Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België versie 2010-10-07 Pagina 4

Voorbeeld

Els heeft de volgende rekeningen:

                        • een Centea-Spaarrekening: 120 000 euro;

                        • een Centea-Effectenrekening met daarop een Centea-Kasbon van 10 000 euro en aandelen ter waarde van 25 000 euro.

 

De deposito’s op de Centea-Spaarrekening en de Centea-Kasbon zijn in totaal beschermd tot 100 000 euro in het kader van de depositobeschermingsregeling.

De aandelen op de Centea-Effectenrekening zijn beschermd tot 20 000 euro in het kader van de beleggersbeschermingsregeling.

 

III. INSTITUTIONEEL

 

De hierboven beschreven beschermingsregeling steunt op twee fondsen:

                        • enerzijds het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel), zoals opgericht bij Wet van 17 december 1998;

                        • anderzijds het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen, zoals opgericht bij KB van 14 november 2008 (opgericht in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30, 1040 Brussel).

 

Beide fondsen waarborgen samen de terugbetalingen ten aanzien van deposanten en beleggers binnen de beperkingen en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in enerzijds een mededeling van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1999, en anderzijds het Koninklijk Besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de Wet van 15 oktober 2008, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen, en het Koninklijk Besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito’s en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Ingeval de middelen van de fondsen ontoereikend zouden zijn om alle terugbetalingen te realiseren, schiet de Deposito- en Consignatiekas de nodige middelen voor. Alle informatie over deze beschermingsregelingen, inclusief de lijst van deelnemende instellingen, is beschikbaar op de website van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten: www.beschermingsfonds.be

Meer doen zit in onze natuur


  

Nieuws:


21/10/2018

TEAM VERAART & PARTNERS


01/10/2018

VERAART & PARTNERS HEEFT EEN ZUSJE !!!!


01/04/2018

EINDELIJK.....


18/02/2018

HET BELANG VAN GESPREID BELEGGEN!


21/01/2018

BUY NOW OR CRY LATER - GOEDKOPE AUTOLENING


23/07/2017

BLACKROCK: BULL MARKET IS NOG LANG NIET VOORBIJ


15/11/2016

PENSIOENSPAREN MEEST RENDABELE SPAARFORMULE


24/06/2017

KANTOOR VERAART & PARTNERS BREIDT UIT!!!!


05/11/2016

DE IMPACT VAN, PLOTSELING, AANTREKKENDE LANGE TERMIJNRENTES !

U staat centraal:


Bij Veraart & Partners krijgt u de persoonlijke aandacht die u verdient.
Persoonlijk bekeken>>

Helder advies:Kennis maken?>>

Betrouwbare partners:Meer weten?>>