DisclaimerIn de kijker:FSMA VOOR DE CONSUMENT

Deze website wordt beheerd door Veraart & Partners bvba, Aardenburgkalseide 254, 9990 Maldegem (België). 

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Veraart & Partners bvba geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod van bank- en/of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies of een aanbod moet u zich persoonlijk wenden tot Veraart & Partners bvba. 

De aansprakelijkheid van Veraart & Partners bvba voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout harerzijds worden ingeroepen. Het gebruik van de toepassing die toelaat om via electronische weg berichten uit te wisselen met Veraart & Partners bvba valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

De dienst- en productinformatie die Veraart & Partners bvba verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website. 

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Veraart & Partners bvba, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Nieuws:


10/05/2021

WELKOM IN ONZE NIEUWE KANTOREN.....


21/10/2018

TEAM VERAART & PARTNERS


01/10/2018

VERAART & PARTNERS HEEFT EEN ZUSJE !!!!


01/04/2018

EINDELIJK.....


18/02/2018

HET BELANG VAN GESPREID BELEGGEN!


21/01/2018

BUY NOW OR CRY LATER - GOEDKOPE AUTOLENING


23/07/2017

BLACKROCK: BULL MARKET IS NOG LANG NIET VOORBIJ


15/11/2016

PENSIOENSPAREN MEEST RENDABELE SPAARFORMULE


05/11/2016

DE IMPACT VAN, PLOTSELING, AANTREKKENDE LANGE TERMIJNRENTES !

U staat centraal:


Bij Veraart & Partners krijgt u de persoonlijke aandacht die u verdient.
Persoonlijk bekeken>>

Helder advies:Kennis maken?>>

Betrouwbare partners:Meer weten?>>